shop shopping-bag wish-list

DISTANT SALES CONTRACT

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve kısaca temel nitelikleri:

Ödeme Şekli : Havale/EFT ile ödeme

Ürün Adı Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)

2) Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun teslim alınmamasından ötürü Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. Satıcı tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafları talep edebilir.

3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.

4) Tüketicinin/Alıcının hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) belirli şartlar dairesinde mesafeli satış sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Ancak yürürlükteki mevzuat ve Borçlar Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15/b bendi gereğince Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan / üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) ürünlerde, teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ve ciltle temas eden mallarda, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mallarda kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

5) İş bu “Bilgilendirme Formunda” belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür.

6) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları: Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.

SATICI:
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Fax :

ALICI:
Adı/soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Email :

Tarih :

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE KONU

İşbu Sözleşme www.tuvanam.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile satacak kişi (SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usul ve şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği ve tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

SATICI : A46 Tekstil Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ADRES : Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 19/4 Seyrantepe – İstanbul
TEL / FAKS :
E-Posta :
VERGİ DAİRE / NO : Maslak V.D. – 0010530287
MERSİS NO :

MADDE 1. CAYMA HAKKI

Tüketicinin/Alıcının hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Bu hakkını bu sözleşmenin ekinde yer alan formu kullanmak suretiyle de kullanabilir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

Ancak yürürlükteki mevzuat ve Borçlar Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15/b bendi gereğince Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan / üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) ürünlerde, teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ve ciltle temas eden mallarda, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mallarda kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ilgili ürünün kargoya verilmesi veya iade edilmesi ve buna dair belgenin ve fatura aslının, ambalajının ve sairenin sunulması üründe yer alan etiketin üzerinde olması gerekmektedir. Böyle bir durumda iade edilen ürünlere dair kargo bedelleri SATICI tarafından ödenir. Tüzel kişiler adına tanzim edilen makbuzlar için Alıcı tarafından iade faturası kesilecektir.

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün’ün SATICI’ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Cayma hakkı kullanılması halinde Ürünlerde meydana gelebilecek değişiklik, eksiklik ve ayıplardan dolayı değer kaybı yaşanır ise Alıcı bu değer kaybı oranında tazminat öder.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin sunulduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2. Ürün, 30 (otuz) günü (ve bu süreye ilave olarak SATICI tarafından ALICI’nın bilgilendirilmesi ile toplam 40 gün) aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın teslim adresinin yerine bağlı olarak internet sitesinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Aksi belirtilmediği sürece nakliye ücreti ALICI’ya aittir.

3. Teslim adresine teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı esnasında ALICI’nın bizzatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI tarafından yapılan teslimatlar, geçerli kabul edilecektir. Teslim adresinde kimsenin bulunmaması durumunda ALICI, kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip edecektir. Bu ve benzeri ALICIDAN kaynaklı gecikme hallerinde ürünün ALICIYA teslim edilmemesinden doğan masraf ve ifada gecikmeden tamamen ALICI sorumludur.

4. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle mükelleftir. Üründe veyahut ambalajında herhangi bir açık ayıp görülmesi halinde durumu derhal tutanak altına almakla mükelleftir. Aksi halde ürün tam ve sağlam teslim edilmiş kabul edilecektir.

5. Teslimattan önce ürün bedeli vergi ve saire dahil olmak üzere SATICI’ya ödenmediği, takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebilir veyahut Borçlar Kanununda veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklı haklarını kullanabilir.

6. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üretimin mücbir sebeplerle durması, ithalat ve ihracat sınırlamaları, hükümet kararları, hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi olumsuz hava koşulları ve benzeri) nedeni ile yasal 30 (Ek süre ile 40) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya mücbir sebepler son bulana dek teslimatı bekleyebilir.

7. Siparişin iptal edilmesi halinde bedeller SATICI tarafından tahsil edilmiş ise 7 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptali müteakiben 7 gün içerisinde ilgili bankaya yapılır.

8. SATICI, haklı sebeplere istinaden Ürünün üretilemeyeceğini/tedarik edilemeyeceğini tespit etmesi halinde ALICIYI derhal bilgilendirmek ve vereceği yazılı onay ile aynı kalitede farklı bir ürünle değiştirmek hakkını haizdir.

MADDE 3. YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (yazılı, işitsel, dijital) ve taraflar arasında teati edilecek e-posta yazışmaları kesin delil oluşturur; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI Sözleşme ve eki olan KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK KURALLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE İLETİŞİM İLGİLENDİRMESİ ve GİZLİLİK FORMUNDA yazılı şartları okuduğunu ve onayladığını, Ürün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgilerin ve sipariş ayrıntılarının (ödeme, ürünler, vb…) elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

SATICI ALICI
A46 Tekstil Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

CAYMA FORMU

-Kime: A46 Tekstil Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mahallesi Dalgıç Sokak No19/4 Seyrantepe – İstanbul info@a46.com.tr

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
-Tüketicinin adı ve soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası:
-Tarih:

Panel Toggler 0
Shopping Bag
Wishlist
Shop

E-BULLETIN MEMBERSHIP

    Be a member in order to be informed about sales and campaigns.