MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI:

Ünvanı : {FIRMAUNVAN}

Adresi : {FIRMAADRES}
Telefon :{FIRMATELEFON}
Fax :
{FIRMAFAX}
E-mail:{FIRMAEPOSTA}


1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI} 
Adresi:
{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}
 
MADDE 2- KONU 

İşbu Sözleşme www.tuvanam.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile satacak kişi (SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usul ve şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği ve tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

SATICI                                  :  {FIRMAUNVAN}

ADRES                                  : {FIRMAADRES}

TEL / FAKS                          :  {FIRMATELEFON} / {FIRMAFAX}

E-Posta                                   : {FIRMAEPOSTA}                                            

VERGİ DAİRE / NO                       : Maslak V.D. - 0010530287

MERSİS NO                         :


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Tarih : {TARIH}


{URUNKALEMLERI}
Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 

1. ALICI, {FIRMAUNVAN}  İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin sunulduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

2. Ürün, 30 (otuz) günü (ve bu süreye ilave olarak SATICI tarafından ALICI'nın bilgilendirilmesi ile toplam 40 gün) aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın teslim adresinin yerine bağlı olarak internet sitesinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Aksi belirtilmediği sürece nakliye ücreti ALICI’ya aittir.

 

3. Teslim adresine teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı esnasında ALICI'nın bizzatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI tarafından yapılan teslimatlar, geçerli kabul edilecektir. Teslim adresinde kimsenin bulunmaması durumunda ALICI, kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip edecektir. Bu ve benzeri ALICIDAN kaynaklı gecikme hallerinde ürünün ALICIYA teslim edilmemesinden doğan masraf ve ifada gecikmeden tamamen ALICI sorumludur.

 

4. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle mükelleftir. Üründe veyahut ambalajında herhangi bir açık ayıp görülmesi halinde durumu derhal tutanak altına almakla mükelleftir. Aksi halde ürün tam ve sağlam teslim edilmiş kabul edilecektir.

 

5. Teslimattan önce ürün bedeli vergi ve saire dahil olmak üzere SATICI'ya ödenmediği, takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebilir veyahut Borçlar Kanununda veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklı haklarını kullanabilir.

 

6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üretimin mücbir sebeplerle durması, ithalat ve ihracat sınırlamaları, hükümet kararları, hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi olumsuz hava koşulları ve benzeri) nedeni ile yasal 30 (Ek süre ile 40) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya mücbir sebepler son bulana dek teslimatı bekleyebilir.

 

7. Siparişin iptal edilmesi halinde bedeller SATICI tarafından tahsil edilmiş ise 7 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptali müteakiben 7 gün içerisinde ilgili bankaya yapılır.

 

8. SATICI, haklı sebeplere istinaden Ürünün üretilemeyeceğini/tedarik edilemeyeceğini tespit etmesi halinde ALICIYI derhal bilgilendirmek ve vereceği yazılı onay ile aynı kalitede farklı bir ürünle değiştirmek hakkını haizdir.


MADDE 5- CAYMA HAKKI 

Tüketicinin/Alıcının hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

 

Ancak yürürlükteki mevzuat ve Borçlar Kanunu gereğince Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) ürünlerde, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallarda, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mallarda kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ilgili ürünün kargoya verilmesi veya iade edilmesi ve buna dair belgenin ve fatura aslının, ambalajının ve sairenin sunulması gerekmektedir. Böyle bir durumda iade edilen ürünlere dair kargo bedelleri SATICI tarafından ödenir. Tüzel kişiler adına tanzim edilen makbuzlar için Alıcı tarafından iade faturası kesilecektir.

 

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün'ün SATICI'ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Cayma hakkı kullanılması halinde Ürünlerde meydana gelebilecek değişiklik, eksiklik ve ayıplardan dolayı değer kaybı yaşanır ise Alıcı bu değer kaybı oranında tazminat öder.


MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME 

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (yazılı, işitsel, dijital) ve taraflar arasında teati edilecek e-posta yazışmaları kesin delil oluşturur; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

ALICI Sözleşme ve eki olan KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK KURALLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE İLETİŞİM İLGİLENDİRMESİ ve GİZLİLİK FORMUNDA yazılı şartları okuduğunu ve onayladığını, Ürün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgilerin ve sipariş ayrıntılarının (ödeme, ürünler, vb…) elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.


SATICI 

{FIRMAUNVAN}

ALICI

{TESLIMATALICI}