shop shopping-bag wish-list

PRIVACY POLICY

KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesine girmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir:

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan A46 sorumlu değildir. A46 işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. A46, hata, ihmal, kesinti, silinme, virüs, iletişim hatası, hırsızlık veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

A46 bu internet sitesindeki tüm bilgi, resim, eser, marka, alan adı, logo, teknik veri, yazılım, metot ve sair her nev’i içeriğin (“İçerik”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İçerikler, hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz.

GİZLİLİK KURALLARI, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz A46 … Şirketi müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca “Müşterilerin” ve “Kullanıcıların” veyahut “Temsilcilerinin” (Tamamı müştereken “Müşteri” olarak anılacaktır) A46 tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 2 ve 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir. Müşteriler, A46 ile doğrudan hukuki ve/veya ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişileri ifade eder.

Kişisel verilerinizin A46 Tekstil Ltd. Şti. tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya işlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır. Bu Sözleşme ve Aydınlatma ve Rıza metnini onaylayarak, sayılanları kabul etmiş olursunuz.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, A46 tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, A46’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, A46 ve A46 ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları, alım-satım, tanıtım ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek amaçlarıyla, ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, kanunlar gereğince yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla toplanabilir ve işlenebilir. Bu kapsamda aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere kişisel veri ve ticari bilgileriniz işlenecektir:

• Ad/Soyad, Unvan, Vergi / Kimlik Numarası, Adres, E-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve benzeri temel kişisel bilgiler, alışveriş alışkanlıklarınız, sipariş ayrıntılarınız, ilgi alanlarınız, konumunuz, ip numaranız ve benzeri;
• Kullanım geçmişiniz;
• Kart ve benzeri login bilgileriniz ve benzeri.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

• Mevzuat gereği;
• Mahkeme ilamı veya yasal süreç gereği

6698 sayılı KVKK uyarınca, A46 ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, daha açık bir ifadeyle veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamak amacıyla “Çerezler” ve benzer yazılımlar vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmekte, ayrıca bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydedilmektedir. Çerezler sizin ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, bildirimler yollanmasını ve tanıtımlar sunulmasını sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için A46 tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; A46’ya ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere A46’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir. Bu amaçlar doğrultusunda açık rıza verdiğinizi kabul etmektesiniz.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, A46 tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, A46’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, A46’nın ve A46 ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içi ya da yurt dışında bulunan özel kurumlar ile paylaşılabilecektir ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin izniniz ile transfer edildiği üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden, bu kapsamda doğabilecek zararlardan A46 sorumlu değildir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yasalar kapsamında kişisel verilerin saklanması için kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması üzerine kişisel verileri Yasalara uygun bir şekilde anonimleştirmekte, veyahut silmektedir.

ŞİRKET BİLGİLERİ:

UNVAN / Vergi No : …
Adres : …
Tel/Faks/E-posta :
İnternet Alan Adı : www.tuvanam.com / www.tuvanam.com.tr
Ticaret Sicil / No :

Panel Toggler 0
Shopping Bag
Wishlist
Shop

E-BULLETIN MEMBERSHIP

    Be a member in order to be informed about sales and campaigns.